لیست قیمت سیم و کابل سیمپود

354.jpg

سیم افشان و ارت NYAF

سیم بند تخت(نایلون)

کابل افشان 2 رشته NYMHY

کابل افشان 3 رشته NYMHY

کابل افشان

کابل کواکسیال

کابل مفتول NYY

LOGO-kalabarghfazaeli

سیم افشان

سیم نایلونی

کابل مخابراتی

کابل افشان 4 رشته NYMHY

کابل افشان 5 رشته NYMHY

کابل کواکسیال(آنتن)

کابل زوجی(CCAM)

کابل کولری(سفید)

کابل خشک(مفتولی)NYY